دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3218
تعداد نوشته ها : 10
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب

در این پست کد گذاشتم که فرمتان را به حالت کلاسیک در می آورد. ( بدون تم ) 

Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hRgn As Long, ByVal bRedraw As Boolean) As Long

Private Sub Form_Load()
SetWindowRgn Me.hWnd, 1, True
End Sub

دسته ها : کنترل
جمعه بیست و یکم 1 1388

 این سورس یکی از فوت و فن های وی بی 6 است که خودم نوشتمش. فقط یک لیبل و یک تایمر به فرمتان اضافه کنید.

Dim Txt As String

Private Sub Form_Load()
Txt = "Hello thank you for visiting my weblog.pawer_1 is the best weblog how help you to learn vb6 for more learning codes just visit my weblog. http://www.tebyan.net/Weblog/pawer_1/index.aspx"
Timer1.Interval = 1
With Label1
.Left = 120
.Top = 120
.Font.Size = 10
.Width = 5535
.Height = 1695
.Font.Name = "Tahoma"
.ForeColor = vbGreen
.BackColor = vbBlack
End With
With Me
.Width = 5895
.Height = 2475
.BackColor = vbBlack
End With
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Static num, num1 As Integer
Dim lin, Text As String
num = num + 1
num1 = num1 + 1
If num1 = 20 Then
lin = "_"
num1 = 0
ElseIf num = 10 Then
lin = ""
End If
Text = Left(Txt, num)
Label1 = Text & lin
End Sub

 

دسته ها : کنترل
جمعه بیست و یکم 1 1388

توسط این سورس کد می توانید نوشته را به حالت کد در بیاورید و کد را دوباره به نوشته. این سورس به یک کاماند و یک تکست باکس نیاز دارد.


Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To Len(Trim(Text1))
a = Mid(Text1, i, 1)
b = Asc(a)
c = Chr(255 - b)
d = d + c
Next
Text1 = d
End Sub

دسته ها : کنترل
جمعه بیست و یکم 1 1388
X